OVEREENKOMST/MACHTIGING LESGELD YOURMOVE/TKD INDK

 

Alleen invullen met een vaste Pc/Laptop. Niet met een smartphone of Ipad.Werkt de beveiligingsvraag niet, gebruik dan een andere internetbrowser. 

Dit formulier gaat rechtstreeks naar de beveiligde site van DISPI .S.v.p. bij minderjarigen de gegevens van het kind invullen, handtekening en bankgegevens van ouder en/of voogd verplicht.

Uw gegevens


Op welke locatie gaat u trainen?

Graag elke keer bv voor 1juli, als het volgende keer/ seizoen/jaar wij ook weer gebruik mogen maken van de U pas. Anders wordt het gehele lesgeld van uw rekening geincasseerd.U hoort dat zelf bij te houden.

Contactgegevens

 

Adresgegevens

 

Lid en YOURMOVE/TKD IN NAE DO KWAN te Utrecht verklaren hierbij te zijn overeengekomen voor wat betreft sportonderricht aan de klant zelf of het minderjarig kind, dat:

1)    Onderwijs wordt gegeven in de sport Taekwon-Do/TKD Cool Kids/Korean Kickboxing/ Zelfverdediging/Weerbaarheid e.d. deze mag nooit zonder toestemming van YOUR MOVE/TKD IN NAE DO KWAN verder onderwezen worden aan derden;

2)    De kosten bestaan uit inschrijfgeld (éénmalig), lesgeld, jaarlijks bondsgeld van de landelijke Taekwon-Do bond ITF Nederland (alleen via automatisch incasso) en na 1 maand aanschaf I.T.F. dobok ,safety equipement, incl hoofdbesch. e.d verplicht aan te schaffen via onze club (webshop).Het jaarlesgeld wordt in twaalf keer geïncasseerd ipv voorheen vijf keer per jaar. Maw eigenlijk is het jaarlesgeld ,inclusief alle vakanties en feestdagen, exames, kerstdinner ,gebaseerd op ongeveer 10 maanden les , welke wij in 12 termijnen innen. https://itf-taekwondo.nl/wp-content/uploads/2023/11/Prijzenoverzicht-lesgeld-jan.-2024-.pdf

3)    Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan(incasso). Bij achterstallige betaling wordt men uitgesloten van de training en worden er administratiekosten doorberekend. Zorgt ervoor dat rond 24-30e van de maand voldoende saldo aanwezig is. Mocht men na aanmaning in gebreke blijven, dan zullen de schulden worden nagevorderd, waarbij alle kosten voor de wanbetaler zijn;

4)    De klant onderwerpt zich aan de vastgestelde regels en het huishoudelijk reglement en verklaart hierbij de regels te zullen naleven. Bij wangedrag wordt men uitgeschreven als klant; Huishoudelijk reglement

5)    De klant zal het sportonderricht ontvangen uitsluitend voor eigen risico en dient vooraf alle relevante informatie betreffende de gezondheidstoestand van de sporter aan te geven c.q. toe te lichten (geestelijke en/of lichamelijke beperkingen);

6)    De klant zal niet zonder onze toestemming Taekwon-Do/ TKD Cool Kids/Korean Kickboxing/
e.d. lesgeven en onze club niet moedwillig in een kwaad daglicht brengen;

7)    De klant tekent hierbij voor automatische incasso van het verschuldigde jaarlesgeld van zijn/haar rekening. De overeenkomst/machtiging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd, een maand vóór aanvang van de volgende verschuldigde lesgeldperiode; wel voor de eerste van de maand, anders is er wederom lesgeld verschuldigd. Bij leden met een "subsidie"  zoals de U pas loopt de lidmaatschap loopt door net zolang als de “subsidie” periode, meestal een jaar. Restitutie vindt nimmer plaats.

8)    Bent u het niet eens met het geïncasseerde lesgeld, dan heeft u 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te storten op uw rekening;

9)    Opzegggen kan per maand wel voor de eerste van de maand, anders wordt er een maand lesgeld in rekening gebracht. Opzeggen kan alleen maar schriftelijk en wel naar ofni.[antispam].@itf-taekwondo.nl.

10)   De klant tekent hierbij ook voor de privacy overeenkomst, zie ook hieronder.Privacy verklaring

 

Gezondheidstoestand

 

Automatische incasso

 

Groepen


Beveiligingscode Beveiligingscode